ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย 

วาระ 2560-2561


ที่ปรึกษา  ศ. เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา 
ศ. เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช 
ศ. เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์ 
รศ. นพ.ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

นายกสมาคมฯ  ศ. นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

อุปนายก  อ.พิกุล ขำศรีบุศ

เลขาธิการ  อ.วรรณา คงวิเวกขจรกิจ 
เหรัญญิก  รศ. ดร.นิตยา สินสุกใส

ประธานฝ่ายวิชาการ  พอ. ผศ. นพ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี

ประธานฝ่ายวิจัย  ผศ. พญ. วราภรณ์ แสงทวีสิน

กรรมการกลาง ศ. เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ 
ศ. คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ 
พล. ต. ต. พญ.นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์
ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์ 
อ.วิมลวัลย์ วโรฬาร
อ.พิกุล ขำศรีบุศ 
ศ. พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
ผศ. ดร.สายลม เกิดประเสริฐ 
รศ. นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ 
ศ. คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์ 
รศ.อรพินธ์ เจริญผล
รศ. นพ.เอกชัย โควาวิสารัช