ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

ประกาศ

ที่สวปก. 072/2558

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกฯประจำปี พ.ศ. 2558

               เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯ พัฒนางานวิจัยในด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความต้องการของประเทศ  สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่สมาชิกของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 6 ทุน จำนวน 200,000 บาท ต่อปี ดังนี้

- ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน

- ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 2 ทุน

- ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 2 ทุน

                             การแบ่งจ่าย 3 งวด

- งวดที่ 1 จำนวน 50%              เมื่อผ่านการพิจารณา

- งวดที่ 2 จำนวน 30%              เมื่อนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ

- งวดที่ 3 จำนวน 20%              เมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

2. รับสมัครครั้งที่ 1 ภายใน 31กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามจำนวนทุนที่คงมีอยู่

  3. คุณสมบัติของผู้ขอทุน

        3.1 เป็นสมาชิกของสมาคมฯ(สามารถสมัครสมาชิกฯ ได้ในวันที่ขอทุนวิจัยฯ)

        3.2 การขอทุนขอได้ครั้งละ 1 เรื่องต่อปี

        3.3 ผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสมาคมฯ มาแล้ว จะขอได้อีกเมื่อส่งผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน และนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว

        3.4  โครงการวิจัยที่เคยขอทุนและพิจารณาแล้วไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาซ้ำ

4. ผู้สมัครขอทุนจะต้องส่งโครงการวิจัย ซึ่งได้รับการอนุมัติหรือยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมหนังสือรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ มาให้คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ ภายในวันที่กำหนดตามประกาศของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทุนทราบ ภายในไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ปิดรับสมัคร         

6. ผู้ที่ได้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับทุน หากไม่สามารถดำเนินการได้ ตามกำหนดผู้วิจัยต้องคืนทุนวิจัยแก่สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยและให้ทำจดหมายขอขยายเวลาการทำวิจัย ถึงประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยฯ เพื่อพิจารณา การขอขยายระยะเวลาการทำวิจัยสามารถทำได้  ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 6 เดือน (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน)

7. ผู้วิจัยต้องเขียนกิตติกรรมประกาศการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสมาคมฯ ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และมอบสำเนาฉบับตีพิมพ์หรือวิจัยฉบับสมบูรณ์แก่ทางสมาคมฯ 1 ชุด

8. ผลงานวิจัยที่ได้รับทุน จะต้องนำเสนอโดยผู้วิจัยหลักหรือผู้ร่วมวิจัยในที่ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ โดยผู้นำเสนอจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ 1 ท่านดังนี้

        8.1 ยกเว้นค่าลงทะเบียน

        8.2 ค่าห้องพักจำนวน 1 คืน

        8.3 ค่าเดินทางจำนวน 1,500 บาท

           แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

1. ชื่อโครงการ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (หากมี) ประกอบด้วย

        2.1 ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ตำแหน่ง ต้นสังกัด ของผู้วิจัยในโครงการ

        2.2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ของผู้วิจัยหลัก

3. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

           5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6. วิธีดำเนินการวิจัย

         6.1 กลุ่มตัวอย่างและขนาดกลุ่มตัวอย่าง

          6.2 สถานที่ทำการวิจัยหรือเก็บข้อมูล

         6.3 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

         6.4 เครื่องมือในการวิจัย

         6.5 ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

          6.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

     7. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

     8. แผนการดำเนินการวิจัย

     9. งบประมาณการวิจัย

           9.1 งบประมาณการวิจัยทั้งหมด ........................... บาท(พร้อมรายละเอียด)

                            9.2 ขอทุนสนับสนุนจากสมาคมฯ จำนวน ..........................บาท

                            9.3 ได้ทุนจากแหล่งอื่นแล้ว จำนวน ....................................บาท

                            9.4 กำลังขอทุนจากแหล่งอื่น จำนวน .......................บาท และหากได้รับทุนแล้วให้แจ้งทางสมาคมฯทราบทันที

                                 

 

10. ลายเซ็นหัวหน้าโครงการ

11. ลายเซ็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่จะทำการวิจัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ. ศ. 2558

 

 

(ศ. พญ. พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์)

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย วาระ 2558-2559