ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย วาระปี พ.ศ. 2562-2563