ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

ความเป็นมา

               สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทยได้ถือกำเนิด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (วันจดทะเบียนสมาคมฯ) สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงชมรมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์ และศ.เกียรติคุณ นพ.อนันต์  เตชะเวช หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2532 โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ เป็นเลขาธิการชมรมฯ
     
              การจัดตั้งชมรมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ  เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติครั้งที่ 7 (7th Congress of Federation of Asia-Oceania Perinatal Societies: FAOPS) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992 ร่วมกับชมรมทารกแรกเกิด โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ได้ไปเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อจากประเทศออสเตรเลีย ที่จัดในนคร Perth ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) Theme ของการจัดประชุมครั้งที่ 7 คือ "Towards Better Perinatal Health: Challenges and Prospects for the Nineties"

 

วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิดในประเทศไทย
  • เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการของมารดา ทารกแรกเกิด และทารกในครรภ์ในประเทศไทย
  • เพื่อติดต่อประสานงานให้คำแนะนำทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กรหรือกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ปริกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมืองและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหากำไรมาแบ่งปันแต่อย่างใด


สถานที่ตั้ง

สถานที่ทำงานชั่วคราวของชมรมฯ อยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  จนได้จดทะเบียนเปลี่ยนมาเป็นสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย และย้ายมาตั้ง สำนักงานถาวร ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2541
โทรศัพท์ : 66 02 716 6632 -3   โทรสาร : 66 02 716 5220
E-mail :  thaiperinatal@hotmail.com