ส่งเสริมศิลปวิทยากร การวิจัย การฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด 

สถานที่ตั้ง

สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย 

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น เลขที่ ซอยศูนย์วิจัย 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 66 02 716 6632 -3   โทรสาร : 66 02 716 5220   e

-mail :  thaiperinatal@hotmail.com


map