ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิกฯ ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯ พัฒนางานวิจัยในด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและความต้องการของประเทศ