ประวัติความเป็นมา
      สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทยได้ถือกำเนิด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (วันจดทะเบียนสมาคมฯ) สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงชมรมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์ หน่วยทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี พ.ศ. 2532 โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ เป็นเลขาธิการชมรมฯ
ผู้ก่อตั้ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
      การจัดตั้งชมรมเวชศาสตร์ปริกำเนิดฯ เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติครั้งที่ 7 (7th Congress of Federation of Asia-Oceania Perinatal Societies: FAOPS) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992 ร่วมกับชมรมทารกแรกเกิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา ได้ไปเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่อจากประเทศออสเตรเลีย ที่จัดในนคร Perth ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) Theme ของการจัดประชุมครั้งที่ 7 คือ "Towards Better Perinatal Health: Challenges and Prospects for the Nineties"
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมศิลปวิทยาการ
การวิจัยและการฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิดในประเทศไทย
ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการมารดา
ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดในประเทศไทย
ติดต่อประสานงานให้คำแนะนำทางวิชาการ
ส่งเสริมความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กร หรือกลุ่มวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ปริกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ
ไม่ดำเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการเมืองและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดหากำไรมาแบ่งปันแต่อย่างใด