สารจากนายกสมาคม

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร วีณา จีระแพทย์

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกของ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน

พันธกิจของสมาคมฯ ประจำปี พศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ที่สำคัญคือ

  • 1. ส่งเสริมศิลปวิทยาการและการฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด ด้วยการจัดประชุมสัญจรในส่วนภูมิภาคและการจัดประชุมใหญ่ประจำปีแก่มวลสมาชิกฯ และผู้ร่วมวิชาชีพด้านปริกำเนิดและการเสนอข้อความรู้/บทความทางวิชาการ เพื่อศึกษาและดาวน์โหลดบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ
  • 2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิด
  • 3. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการสร้างเสริม สุขภาพและสวัสดิการมารดา ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดของประเทศไทย

    ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดของประเทศไทย