ทำเนียบนายกสมาคม
ศ. เกียรติคุณ นพ.กำแหง จาตุรจินดา

วาระ ปี พ.ศ. 2537

วาระ ปี พ.ศ. 2538-2539

วาระ ปี พ.ศ. 2542-2543

ศ. เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์

วาระ ปี พ.ศ. 2540-2541

ศ. พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์

วาระ ปี พ.ศ. 2544-2545

วาระ ปี พ.ศ. 2558-2559

รศ. นพ.ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

วาระ ปี พ.ศ. 2546-2547

ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์

วาระ ปี พ.ศ. 2548-2549

รศ. นพ.สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

วาระ ปี พ.ศ. 2550-2551

ศ. เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์

วาระ ปี พ.ศ. 2552-2553

ศ. คลินิก นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ

วาระ ปี พ.ศ. 2554-2555

ศ. ดร.วีณา จีระแพทย์

วาระ ปี พ.ศ. 2556-2557

วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563

ศ. นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

วาระ ปี พ.ศ. 2560-2561

รศ. พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช

วาระ ปี พ.ศ. 2564-2565