คณะกรรมการบริหาร วาระปี พ.ศ. 2562 – 2563
ที่ปรึกษา   ศ. เกียรติคุณ นพ. กำแหง   จาตุรจินดา
    ศ. เกียรติคุณ นพ. อนันต์   เตชะเวช
    ศ. เกียรติคุณ นพ. ประพุทธ   ศิริปุณย์
    รศ. นพ. ไพโรจน์   วิทูรพณิชย์
    ศ. คลินิก นพ.สุนทร   ฮ้อเผ่าพันธ์
         
นายกสมาคมฯ   ศ. ดร.วีณา   จีระแพทย์
อุปนายก   พ. อ. ผศ. นพ.เพิ่มศักดิ์   สุเมฆศรี
เลขาธิการ   ผศ.พิเศษ พญ.พจนีย์   ผดุงเกียรติวัฒนา
เหรัญญิก   พล. ต. ต. พญ.นาเรศ   วงศ์ไพฑูรย์
ประธานฝ่ายวิชาการและวิจัย   รศ. นพ.สมศักดิ์   สุทัศน์วรวุฒิ
กรรมการกลาง   ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์   จีระแพทย์
    ศ. คลินิก นพ. ชาญชัย   วันทนาศิริ
    อ.พิกุล   ขำศรีบุศ
    รศ. พญ.พิมล   วงศ์ศิริเดช
    ศ. พญ. พิมลรัตน์   ไทยธรรมยานนท์
    ศ. นพ.ประทักษ์   โอประเสริฐสวัสดิ์
    รศ. ดร.นิตยา   สินสุกใส
    อ.วรรณา   คงวิเวกขจรกิจ
    รศ. พญ. วราภรณ์   แสงทวีสิน
    ผศ. ดร.สายลม   เกิดประเสริฐ
    รศ. อรพินธ์   เจริญผล
    รศ.พิเศษ นพ.เอกชัย   โควาวิสารัช