คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย วาระปี พ.ศ. 2562 – 2563
ที่ปรึกษา   ศ. เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์   จีระแพทย์
    ศ. พญ.พิมลรัตน์   ไทยธรรมยานนท์
    ศ. ดร.วีณา   จีระแพทย์
         
ประธานวิชาการ   รศ. นพ.สมศักดิ์   สุทัศน์วรวุฒิ
อนุกรรมการ   รศ. กรรณิการ์   วิจิตรสุคนธ์
    อ. พญ.ณัฐฐิณี   ศรีสันติโรจน์
    พล. ต. ต. พญ.นาเรศ   วงศ์ไพฑูรย์
    อ.ประชุมพร   อหิงสโก
    ผศ.พิเศษ พญ.พจนีย์   ผดุงเกียรติวัฒนา
    อ.พิกุล   ขำศรีบุศ
    พ. อ. ผศ. นพ.เพิ่มศักดิ์   สุเมฆศรี
    อ.มาลัย   มั่งชม
    ผศ. ดร.สายลม   เกิดประเสริฐ
    รศ. พญ.โสภาพรรณ   เงินฉ่ำ
อนุกรรมการและเลขานุการ   อ. วรรณา   คงวิเวกขจรกิจ