ประชุมวิชาการประจำปี
ประชุมวิชาการประจำปี 2563

การสมัครเข้าฝึกอบรม Workshop จะกระทำได้ ท่านจะต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี (Main Congress) และชำระเงินค่าลงทะเบียน Workshop ได้ (ลงทะเบียน Workshop อย่างเดียวไม่ได้)