Intensive Course in Breastfeeding Practices
ฟอร์มลงทะเบียนการประชุม

เลขสมาชิก 4 หลัก
ชื่อหัวข้อลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จากโครงการปริกำเนิดสัญจร/
ทุนวิจัย/Oral/Poster Presentation/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
Intensive Course in Breastfeeding Practices 4,600 บาท 4,600 บาท ฟรี ค่าลงทะเบียน
สมัครสมาชิก (1,500 บาท ตลอดชีพ) บาท
รวมค่าใช้จ่าย บาท
    Intensive Course in Breastfeeding Practices
สูติ-นรีแพทย์   กุมารแพทย์   แพทย์ทั่วไป   นักวิชาการ   พยาบาลสูติ   พยาบาลเด็ก   อื่น ๆ
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
email *
อาหารไทย อาหารมุสลิม อาหารเจ อาหารมังสวิรัต
    โอนเงิน
ชื่อบัญชี ประชุมปริกำเนิด 2550
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 041-0-03852-0
    เช็คสั่งจ่าย
ชื่อบัญชี ประชุมปริกำเนิด 2550
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 041-0-03852-0
*ค่าธรรมเนียมการโอน/เช็ค ผู้โอนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ