ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564
ฟอร์มลงทะเบียนการประชุม

เลขสมาชิก 4 หลัก
ชื่อหัวข้อลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน จากโครงการปริกำเนิดสัญจร/
ทุนวิจัย/Oral/Poster Presentation/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ประชุมวิชาการ (Main Congress) 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 2,500 บาท 2,700 บาท ฟรี ค่าลงทะเบียน
Workshop เลือกได้เพียง 1 เรื่อง
[การลง Workshop จะกระทำได้ ท่านจะต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี (Main Congress)]
Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 1: ภาวะวิกฤติในห้องคลอด (Labor room crisis)
2,000 บาท 2,000 บาท ฟรี ค่าลงทะเบียน
Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 2: Neonatal resuscitation (7th edition) 2,500 บาท 2,500 บาท ฟรี ค่าลงทะเบียน
Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 3: Breast pain management in lactation mothers 2,000 บาท 2,000 บาท ฟรี ค่าลงทะเบียน
สมัครสมาชิก (1,500 บาท ตลอดชีพ) บาท
รวมค่าใช้จ่าย บาท
    ประชุมวิชาการ (Main Congress) 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
    Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 1: ภาวะวิกฤติในห้องคลอด (Labor room crisis)
    Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 2: Neonatal resuscitation (7th edition)
    Pre-congress 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 Workshop 3: Breast pain management in lactation mothers
สูติ-นรีแพทย์   กุมารแพทย์   แพทย์ทั่วไป   นักวิชาการ   พยาบาลสูติ   พยาบาลเด็ก   อื่น ๆ
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
email *
อาหารไทย อาหารมุสลิม อาหารเจ อาหารมังสวิรัต
    โอนเงิน
ชื่อบัญชี ประชุมปริกำเนิด 2550
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 041-0-03852-0
    เช็คสั่งจ่าย
ชื่อบัญชี ประชุมปริกำเนิด 2550
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 041-0-03852-0
*ค่าธรรมเนียมการโอน/เช็ค ผู้โอนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ