การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564

การสมัครเข้าฝึกอบรม Workshop จะกระทำได้ ท่านจะต้องลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปี (Main Congress) และชำระเงินค่าลงทะเบียน Workshop ได้ (ลงทะเบียน Workshop อย่างเดียวไม่ได้)