การประชุมปริกำเนิดสัญจร

การประชุมปริกำเนิดสัญจร 2563 

Practical Point in Perinatal Care

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  เวลา 08:30-15:30 น.
Millennium Hilton Hotel