สารจากนายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร วีณา จีระแพทย์

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกของ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน

พันธกิจของสมาคมฯ ประจำปี พศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ที่สำคัญคือ

 • 1. ส่งเสริมศิลปวิทยาการและการฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด ด้วยการจัดประชุมสัญจรในส่วนภูมิภาคและการจัดประชุมใหญ่ประจำปีแก่มวลสมาชิกฯ และผู้ร่วมวิชาชีพด้านปริกำเนิดและการเสนอข้อความรู้/บทความทางวิชาการ เพื่อศึกษาและดาวน์โหลดบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ
 • 2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิด
 • 3. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการสร้างเสริม สุขภาพและสวัสดิการมารดา ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดของประเทศไทย

  ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดของประเทศไทย
กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2563

 

 Pre-Congress  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

Workshop 1: Neonatal resuscitation (7th edition)  CME 6/CNEU 5 คะแนน 
Workshop 2: ภาวะวิกฤติในห้องคลอด (Labor room crisis) CME 5.3/CNEU 5.5 คะแนน
Workshop 3: Neonatal temperature monitoring and management CME 5.3/CNEU 5 คะแนน

 Main Congress  วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563  CME 12.5/CNEU 9.5 คะแนน

ปาฐกถา อนันต์ เตชะเวช Congenital heart anomalies Thai children
Symposium 1: COVID-19 in perinatal care

Lecture: HIV in pregnancy

ลงทะเบียน
 • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์    >>คลิก
 • Oral Presentation    >>คลิก
 • Poster Presentation    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

 • บรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2562   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 9 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 5 ก.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • การส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร วาระ ปี พ.ศ. 2562-2563   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้