สารจากนายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

สารจาก ศาสตราจารย์ ดร วีณา จีระแพทย์

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกของ สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน

พันธกิจของสมาคมฯ ประจำปี พศ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ที่สำคัญคือ

 • 1. ส่งเสริมศิลปวิทยาการและการฝึกอบรมทางเวชศาสตร์ปริกำเนิด ด้วยการจัดประชุมสัญจรในส่วนภูมิภาคและการจัดประชุมใหญ่ประจำปีแก่มวลสมาชิกฯ และผู้ร่วมวิชาชีพด้านปริกำเนิดและการเสนอข้อความรู้/บทความทางวิชาการ เพื่อศึกษาและดาวน์โหลดบนเว็ปไซต์ของสมาคมฯ
 • 2. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการดูแลรักษาด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิด
 • 3. สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการสร้างเสริม สุขภาพและสวัสดิการมารดา ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดของประเทศไทย

  ดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดของประเทศไทย
การประชุมวิชาการประจำปี 2563

 

  Click ตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการ   

Click กำหนดการอบรม Workshop และประชุมวิชาการประจำปี 2563 วันที่ 18-19-20 พฤศจิกายน 2563

ท่านที่มาถึงโรงแรมที่ประชุมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมที่หน้าห้อง Vertical ballroom
ชั้น 3 โรงแรมมิตร์ บีช จากนั้นเข้าอบรม Workshop ตามสถานที่ดังนี้

 Pre-Congress  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

ปิดรับ Workshop 1: Neonatal resuscitation (7th edition) 

CME 6 / CNEU 5 คะแนน สถานที่ ห้อง Vertical ballroom ชั้น 3 โรงแรมมิตร์ บีช

ปิดรับ Workshop 2: ภาวะวิกฤติในห้องคลอด (Labor room crisis) 

CME 5.3 / CNEU 5.5 คะแนน สถานที่ ห้อง Horizon ballroom ชั้น 2 โรงแรมมิตร์ บีช

Workshop 3: Neonatal temperature monitoring and management 

CME 5.3 / CNEU 5 คะแนน สถานที่ ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น 3 อาคาร Royal wing (ตึกรูปเรือ)

 Main Congress  วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563                  CME 12.5/CNEU 9.5 คะแนน

ปาฐกถา อนันต์ เตชะเวช Congenital heart anomalies Thai children
Symposium 1: COVID-19 in perinatal care

Lecture: HIV in pregnancy

ลงทะเบียน
 • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์    >>คลิก
 • Oral Presentation    >>คลิก
 • Poster Presentation    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 • การประชุมปริกำเนิดสัญจร

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   >>อ่านต่อ
 • บรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2562   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 9 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 5 ก.ค. 62   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้