สารจากนายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

สารจาก รศ. พญ.พิมล  วงศ์ศิริเดช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ดิฉัน และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ในวาระนี้ เพื่อสืบสานปณิธานของท่านปรมาจารย์ 3 ท่าน ผู้ร่วมกันก่อตั้งสมาคม ฯ นี้มาตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ปีนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ 26 ของสมาคม ฯ ซึ่งถือว่าได้ครบรอบ Silver Jubilee มาแล้ว โดยที่ผ่านมา สมาคม ฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดผ่านการ

ประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีของสมาคม ฯ และการประชุมปริกำเนิดสัญจรตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ สมาคม ฯ ยังมอบทุนสำหรับสมาชิก ฯ ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการมารดา ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดในประเทศไทย จำนวน  6 ทุน ต่อปีมาโดยตลอด

ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบ แม้ไม่มากเท่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ และประเทศในโลกตะวันตก แต่ด้วยความห่วงใยของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ในวาระเดิม ที่มีต่อสมาชิก ฯ และผู้สนใจ ทำให้ต้องงดกิจกรรมสัญจรบางภาคไว้ก่อน และได้ปรับการประชุมวิชาการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้การประชุมที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า โควิด 19  คงจะอยู่กับพวกเราในสังคมไปอีกระยะหนึ่ง ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จึงมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบการเผยแพร่ด้านวิชาการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนชองการระบาดของโควิด 19 ให้มากที่สุด และเพื่อให้สมาชิก ฯ สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลยุทธหลัก 3 ด้าน คือ

 1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้น
 2. กระชับความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านปริกำเนิด
 3. ขยายขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมไปสู่ Routine to Research (R2R)

ดิฉันจึงขอให้สมาชิก และผู้สนใจ ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม ฯ ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2564 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สำหรับอัตราลงทะเบียนประชุมวิชาการ Main congress

 - สมาชิกสมาคมฯ  2,500 บาท

 - ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 2,700 บาท 

 

     * Download จดหมายเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    * แผ่นพับรายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564

         แจ้งชำระเงินพร้อมส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน

    * ใบจองห้องพักโรงแรมมิตร์ บีช และ โรงแรมเอ-วัน พัทยา จ.ชลบุรี

    * เลื่อนกำหนดปิดรับเสนอผลงาน

- Oral presentation

- Poster presentation

- นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

 ส่งมาที่ thaiperinatal@hotmail.com 

ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 

Workshop 1: ภาวะวิกฤติในห้องคลอด (Labor room crisis)  CNEU 5 / CME 5.5

Workshop 2: Neonatal resuscitation (7th edition)  CNEU 5 / CME 5.45

 

Workshop 3: Breast pain management in lactating mothers  CNEU 6 / CME 5.45

Main congress 25-26 พฤศจิกายน 2564  CNEU 10  CME 10

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน 

 

 

เพื่อความสะดวกขอความกรุณาผู้สมัครเข้าอบรม

ส่งเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน  Covid-19

ที่ email thaiperinatal@hotmail.com 

ล่วงก่อนวันประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 สัปดาห์  


 

ลงทะเบียน
 • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2564-2565 และ แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย    >>คลิก
 • หลักเกณฑ์การสมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย > ส่งบทคัดย่อพร้อมลงทะเบียน ภายใน 1 พฤศจิิกายน 2564    >>คลิก
 • หลักเกณฑ์การสมัครเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ > ส่งบทคัดย่อพร้อมลงทะเบียน ภายใน 8 ตุลาคม 2564    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 • 25/06/2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 25 มิถุนายน 2564

 • 7/06/2564 ระดมแม่ ชวนหมออาสาเปิดสายด่วนเพื่อแม่ลูกอ่อน Line OA '@thaibf' ไขข้อข้องใจ ด้านสุขภาพ ฝ่าวิกฤติโควิด-19   >>อ่านต่อ
 • 31/05/2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2564   >>อ่านต่อ
 • 31/05/2564 ฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร   >>อ่านต่อ
 • 26/05/2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 22 พฤษภาคม 2564   >>อ่านต่อ
 • 21/05/2564 คำถามที่พบบ่อย โรคโควิด -19 กับสตรีตั้งครรภ์ Version2   >>อ่านต่อ
 • 21/05/2564 ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

COVID-19: แนวทางการดูแลรักษา

COVID-19: สถานการณ์การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์