สารจากนายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย

สารจาก รศ. พญ.พิมล  วงศ์ศิริเดช

นายกสมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ดิฉัน และคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามารับหน้าที่ในวาระนี้ เพื่อสืบสานปณิธานของท่านปรมาจารย์ 3 ท่าน ผู้ร่วมกันก่อตั้งสมาคม ฯ นี้มาตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ปีนี้เป็นการเริ่มต้นปีที่ 26 ของสมาคม ฯ ซึ่งถือว่าได้ครบรอบ Silver Jubilee มาแล้ว โดยที่ผ่านมา สมาคม ฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลักอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดผ่านการ

ประชุมวิชาการใหญ่ประจำปีของสมาคม ฯ และการประชุมปริกำเนิดสัญจรตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกจากนี้ สมาคม ฯ ยังมอบทุนสำหรับสมาชิก ฯ ในการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการมารดา ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิดในประเทศไทย จำนวน  6 ทุน ต่อปีมาโดยตลอด

ปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบ แม้ไม่มากเท่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ และประเทศในโลกตะวันตก แต่ด้วยความห่วงใยของคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ในวาระเดิม ที่มีต่อสมาชิก ฯ และผู้สนใจ ทำให้ต้องงดกิจกรรมสัญจรบางภาคไว้ก่อน และได้ปรับการประชุมวิชาการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทำให้การประชุมที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า โควิด 19  คงจะอยู่กับพวกเราในสังคมไปอีกระยะหนึ่ง ดิฉันและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ จึงมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบการเผยแพร่ด้านวิชาการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว พร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนชองการระบาดของโควิด 19 ให้มากที่สุด และเพื่อให้สมาชิก ฯ สามารถนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยอาศัยกลยุทธหลัก 3 ด้าน คือ

 1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้น
 2. กระชับความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านปริกำเนิด
 3. ขยายขอบเขตงานวิจัยครอบคลุมไปสู่ Routine to Research (R2R)

ดิฉันจึงขอให้สมาชิก และผู้สนใจ ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคม ฯ ที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการด้านเวชศาสตร์ปริกำเนิดแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์
 • สมัครเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • ประกาศ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับสมาชิก ประจำปี 2564-2565 และ แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย    >>คลิก
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
 • การประชุมปริกำเนิดสัญจร

 • ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม   >>อ่านต่อ
 • บรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2562   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี วันที่ 16 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 2 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 9 ส.ค. 62   >>อ่านต่อ
 • ปริกำเนิดสัญจร โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี วันที่ 5 ก.ค. 62   >>อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์